กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนต้นกำเนิดในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ภาษาไทย)
Quality of hot spring water in Chumphon  Ranong  Surat Thani and Nakhon Si Thammarat in fiscal year 2017 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:800,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้สำรวจคุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค จากตัวอย่างน้ำ 3 ช่วงฤดู จำนวน 26 แหล่ง 36 บ่อ รวม 108 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยทางจุลชีววิทยาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย ทางกายภาพและทางเคมีเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบริโภค เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานน้ำบ่อน้ำร้อน ผลวิเคราะห์พบแหล่งน้ำที่มีปริมาณฟลูออไรด์ ความกระด้าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ซัลเฟต คลอไรด์ เหล็ก และ แมงกานีส สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 21(80.8%)  11(42.6%)  9(34.6%)      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 30 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 1 ต.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖