กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานการละลายของยาแคปซูลฟ้าทะลาย   (ภาษาไทย)
Establishment of Dissolution Specification for Fa-Tha-Lai Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกรวิกา จารุพันธ์ หัวหน้าโครงการ
2 นายสันติ นิ่มน้อย ผู้ร่วมวิจัย
3 นางวิฒิณี คงสุข ผู้ร่วมวิจัย
4 นายสิริชัย กระบี่ศรี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ตามเอกสารแนบ        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.2560 เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖