กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาในเขตสุขภาพที่ 11   (ภาษาไทย)
The quality of Hand-held Dental X-ray units on health region 11    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยุทธ นทีธร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ปัจจุบันการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาในการวินิจฉัยโรคฟันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการใช้งานโดยมากผู้ปฏิบัติงานจะถือเครื่องเอกซเรย์ไว้ในมือคล้ายกับการถ่ายรูป ทำให้อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดรังสีจึงมีโอกาสได้รับรังสีสูง การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาที่ใช้งานของโรงพยาบาล และคลินิก ในเขตสุขภาพที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง) จำนวน 12 เครื่อง ผลการศึกษาพบว่าค่ากิโลโวลต์ (kV) อยู่ในช่วง 55.0 – 65.0 kV เฉลี่ย 58.5 kV ค่าความแม่นยำของค่า kV อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 8.3 เฉลี่ยร้อยละ 3.05 ค่าความแม่นยำของค่าเวลาอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3 – 2.9 เฉลี่ยร้อยละ 0.7 ค่า HVL อยู่ในช่วง 1.7 – 2.5 mm Al เฉลี่ย 1.9 mm Al ค่า SSD อยู่ในช่วง 10 – 22 cm เฉลี่ย 10 cm ค่า X-ray field size อยู่ในช่วง 5.5 – 6.0 cm เฉลี่ย 6.0 cm ค่าปริมาณรังสีรั่วจากหลอดเอกซเรย์มีค่าน้อยกว่า 1 µGy/hr และค่าปริมาณรังสีต่อค่าเทคนิคที่ตั้งอยู่ในช่วง 395.1 – 947.4 µGy/mAs เฉลี่ย 636.5 µGy/mAs สรุปได้ว่าเขตสุขภาพที่ 11 คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าเครื่องจำกัดลำรังสี (SSD) ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงที่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เอกซเรย์จะได้รับรังสีเกินความจำเป็น คำสำคัญ : เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา  เขตสุขภาพที่ 11        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖