กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การกระเจิงรังสีจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา   (ภาษาไทย)
The scatter radiation from diagnostic radiography with hand-held dental x-ray units   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยุทธ นทีธร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ปัจจุบันการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา (Hand-held Dental X-ray Units) ในการวินิจฉัยโรคฟันเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถพกพาและใช้งานได้ง่าย โดยผู้ปฏิบัติงานจะถือเครื่องเอกซเรย์ไว้ในมือคล้ายกับการถ่ายรูป ทำให้มีโอกาสได้รับรังสีรั่วจากตัวเครื่องและรังสีกระเจิงจากผู้ป่วยมากกว่าการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่หลังอุปกรณ์กำบังรังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ทดสอบการกระเจิงของรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ในโรงพยาบาลและคลินิก จำนวน 6 เครื่อง เพื่อศึกษาปริมาณรังสีกระเจิงโดยไม่มีวัสดุกำบังรังสีที่ 3 ตำแหน่งประกอบด้วย ตำแหน่งด้านหลังตัวเครื่อง (A) มุมกระเจิงด้านบน 45 องศา (B) มุมกระเจิงด้านล่าง 45 องศา (C) ผลการทดสอบพบว่า ตำแหน่ง A ค่าอยู่ในช่วง 13.6-77.5 µSv/wk (median= 24.6 µSv/wk) ตำแหน่ง B ค่าอยู่ในช่วง 9.3-300 µSv/wk (median=151.9 µSv/wk) และ ตำแหน่ง C ค่าอยู่ในช่วง 14.0-287.5 µSv/wk (median=75.0 µSv/wk) จากผลการทดสอบ ตำแหน่ง A มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพื้นที่ควบคุม ตำแหน่ง B และ C มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Controlled Area ≤ 100 µSv/wk   NCRP-147 ) แสดงให้เห็นว่าขณะใช้งานเครื่องควรสวมอุปกรณ์ป้องกันรังสีที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีกระเจิง คำสำคัญ : เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา  รังสีกระเจิง         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕