กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เฮมพ์เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรมในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Feasibility of Hemp Utilization for Pharmaceutical Purposes in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:450,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางประภัสสร ทิพย์รัตน์ หัวหน้าโครงการ
2 นายณัฏฐชัย ดวงนิล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ปัจจุบันมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งได้นำส่วนต่างๆ ของเฮมพ์มาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น เส้นใยเฮมพ์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และใช้ทำวัสดุก่อสร้าง น้ำมันจากเมล็ดเฮมพ์ใช้ผลิต natural foods  nutraceuticals และcosmetics น้ำมันหอมระเหยจากเฮมพ์ใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง รวมทั้งมีการนำมาใช้เป็นยา สำหรับประเทศไทยเฮมพ์ยังถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 เช่นเดียวกับกัญชา แต่ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของเฮมพ์ สนับสนุนการดำเนินงานในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งและส่วนอื่นๆ จากเฮมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินการในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเฮมพ์ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เฮมพ์เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม โดยทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในใบเฮมพ์จำนวน 4 สายพันธุ์ได้แก่ HH  V50              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอด้วยวาจา เริ่ม: 16 มิ.ย. 2556 สิ้นสุด: 18 พ.ค. 2556
2 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ เสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 6 พ.ค. 2557 สิ้นสุด: 8 พ.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖