กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงของคนไทยจากโบรเมตในน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านโอโซน   (ภาษาไทย)
Risk assessment of Thai people from bromate in bottled water through ozone.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง นิยมใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นเพราะ มีประสิทธิภาพสูง แต่โอโซนมาสารถทำปฏิกริยากับโบรไมด์เกิดเป็นโบรเมต ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งในคน และการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าทำให้เกิดการกลายพันธุ์ ทำให้เกิดเนื้องอก (ทั้งชนิดธรรมดาและมะเร็ง) ที่อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะที่ไต โดย WHO กำหนดค่า guideline value ไว้ที่ 10 ไมโครกรัม/ลิตร แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งจึงได้ ศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงจากการได้รับโบรเมตในน้ำดื่มบรรจุขวด/ถังและ น้ำแร่ธรรมชาติของผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศ โดยมีการอบรมการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรเมตด้วยเครื่อง IC โดยสคอ.เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 และทำการทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2557 หลังจากนั้น ทำการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโบรเมตในตัวอย่าง น้ำดื่มบรรจุขวด/ถังที่เก็บโดยศูนย์ฯ ที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์ฯ ที่ 7 ขอนแก่น และศูนย์ฯ ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 144 ตัวอย่าง พบโบรเมต 11 ตัวอย่าง ปริมาณตั้งแต่ 2.4 – 60.2 ไมโครกรัม/ลิตร น้ำแร่ธรรมชาติ 2 ตัวอย่าง พบโบรเมต 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 61.5 ไมโครกรัม/ลิตร    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ สรุปผลการดำเนินงาน เริ่ม: 1 ก.ย. 2557 สิ้นสุด: 28 ก.พ. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔