กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ต้านเชื้ัอแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโกฐน้ำเต้า   (ภาษาไทย)
Antibacterial and antioxidant activities of rhubarb   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสรินยา จุลศรีไกวัล หัวหน้าโครงการ
2 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Antibacterial and antioxidant activities of rhubarb Sarinya Kadchumsangand Kanyarat Chonlasit Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai  Department of Medical Sciences Background: In 2012-2013  Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai had studied the physico chemical properties of rhubarb under the research project “Development of Medicinal Plants used in Local Areas” and extended scope of the study to quantitative examination of active ingredients in rhubarb. In order to obtain more scientific information about rhubarb    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖