กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ภาษาไทย)
Quality of hot spring water in Ranong in fiscal year 2016   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:300,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บ่อน้ำร้อน เกิดจากน้ำใต้ดินที่ถูกความร้อนและแรงอัดภายใต้พื้นโลกไหลผ่านและทำปฏิกิริยากับชั้นหิน ทำให้น้ำมีคุณสมบัติตามแหล่งหินนั้น จังหวัดระนองมีบ่อน้ำร้อนที่นำน้ำมาใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหมด 3 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ศึกษาคุณภาพน้ำบ่อน้ำร้อนเพื่อได้ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำที่เป็นระบบสำหรับการนำน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำร้อน 3 แห่ง ได้แก่ รักษะวาริน พรรั้ง และพรุหลุมพี จำนวน 6 บ่อ ในฤดูร้อนและฤดูฝน รวม 24 ตัวอย่าง เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานของน้ำบ่อน้ำร้อนจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) และ มาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) พบว่าคุณภาพน้ำด้านกายภาพ (ความขุ่น และ ความเป็นกรดด่าง) ด้านเคมี (ทองแดง แมงกานีส สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ไนเตรท ปริมาณของแข็งทั้งหมด ความกระด้าง คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟต และ เหล็ก) และด้านจุลชีววิทยา (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และ ซาลโมเนลลา) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ฟลูออไรด์พบปริมาณ 4.9-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (เกณฑ์ MPN / 100 มิลลิลิตร น้อยกว่า 2.2) และพบเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (เกณฑ์ ไม่พบ) ร้อยละ 100  46 และ 13 ตามลำดับ ดังนั้นการนำน้ำบ่อน้ำร้อนไปใช้ต้องคำนึงถึงปริมาณฟลูออไรด์และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้ประโยชน์ คำสำคัญ: คุณภาพ  บ่อน้ำร้อน          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 30 ก.ย. 2558 สิ้นสุด: 1 ต.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖