กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนเชื้อ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ในการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขตตรวจราชการ 13 ปี 2549   (ภาษาไทย)
Coliform Bacteria Contaminations in the Production of Drinking Water and Ice in the Health Region 13  2006   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย สิทธิโอภากุล ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกรุณา ตีรสมิทธ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


This research was aimed to determine the contaminations of coliform bacteria and factors contributing to the contaminations regarding environment conditions and workers’ behaviors in drinking water and ice production based on GMP standard. Thirty two samples out of eighty two factories with reported bacterial contaminations in 2005 were sampled by simple random sampling in which twenty one of them were producing drinking water and eleven ice producing factories. Samples of water and ice were collected every step of production process to determine coliform bacteria contaminations using test kits of the Health Department  Ministry of Public Health. Interview and observation on workers’ activities and environmental condition were conducted. Data were analyzed using rate  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Original Article เริ่ม: 1 พ.ค. 2551 สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2551

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔