กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีในการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วยวิธี Spectrophotometry   (ภาษาไทย)
การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีในการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วยวิธี Spectrophotometry   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวประภาพรรณ พิมพ์แก้ว หัวหน้าโครงการ
2 นางชานิดา แสงสุริย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง โดยการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในเลือดโดยการวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Reactive paper for determination of cholinesterase activity) แต่ประสิทธิภาพของกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสในภาคสนามอาจทำให้เกิดข้อสงสัยในผลการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อให้การตรวจคัดกรองโดยการใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนั้น มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) งานวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคเขตบริการสุขภาพสาธารณสุขที่ 5 ครั้งที่ 4 เริ่ม: 25 ส.ค. 2559 สิ้นสุด: 26 ส.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖