กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว   (ภาษาไทย)
Chemical quality of Cerbera manghas Linn.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสรินยา จุลศรีไกวัล หัวหน้าโครงการ
2 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว สรินยา จุลศรีไกวัล*  กันยารัตน์ ชลสิทธิ์   และ ศุภกร จันทร์จอม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักขาวหรือตีนเป็ดทราย (Cerbera manghas Linn.) เป็นพืชในวงศ์ Apocynaceae มีแหล่งกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางการแพทย์แผนไทยใช้ใบรักขาวสำหรับรักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จึงเป็นที่มาของการศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบรักขาว ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น ในการศึกษานี้ได้นำตัวอย่างใบรักขาวที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติในประเทศไทย จำนวน 12 ตัวอย่าง มาตรวจคุณสมบัติทางเคมี พบว่าปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 34.58±1.23      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖