กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย์และฤทธ์ิต้านออกซิเดชันของดอกสารภี   (ภาษาไทย)
Antimicrobial and antioxidant activities of Mammea siamensis Kosterm. flowers   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสรินยา จุลศรีไกวัล หัวหน้าโครงการ
2 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Antimicrobial and antioxidant activities of Mammea siamensis Kosterm. flowers Sarinya Julsrigival*1  Kanyarat Chonlasit1 and Jakaphun Julsrigival2 1Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai  Department of Medical Sciences 2Department of Pharmaceutical Sciences    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖