กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ปริมาณรังสีทีผิวผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป ของโรงพยาบาลในเขตพื้นทีจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลในยุคเปลียนแปลงจากระบบฟิล์มเอกซเรย์สู่ระบบสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์   (ภาษาไทย)
Patient Doses in Simple Radiographic Examinations in Trang  Phatthalung and Satun Provinces in the Transition from X-ray Film to Computed Radiography  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางศิริวรรณ บุญชรัตน์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


-                        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโพสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2558
2 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี ที25ฉบับที4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 เริ่ม: 1 ก.ค. 2559 สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้ปบริโภค หน่วยงานที่มอบ: กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปี ที่มอบ: 16 ก.ย. 2558


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖