กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของดอกสารภี   (ภาษาไทย)
Chemical and Physical Specifications of Mammea siamensis Kosterm. flowers   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสรินยา จุลศรีไกวัล หัวหน้าโครงการ
2 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Chemical and Physical Specifications of Mammea siamensis Kosterm. flowers Sarinya Julsrigival* and Kanyarat Chonlasit Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai  Department of Medical Sciences Abstract Mammea siamensis Kosterm. is a plant belonging to family Guttiferae. It is widely distributed in Thailand  Malaysia  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖