กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของโกฐน้ำเต้า   (ภาษาไทย)
Chemical and physical specifications of Kot Namtao   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสรินยา จุลศรีไกวัล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ข้อกำหนดทางเคมีและกายภาพของโกฐน้ำเต้า    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ธ.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖