กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์น้ำตาลซูโครสในนมด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography   (ภาษาไทย)
Method Validation of Sucrose Determination in Milk by High Performance Liquid Chromatography   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Determination of flavoured sucrose in milk containing lactose by titration technique is based on copper reduction and acid hydrolysis is time-consuming because determination of sugar content before and after acid hydrolysis is required. The other technique  using HPLC  had emulsion problem from fat extraction with petroleum ether. The sample layer was not completely separated from petroleum ether by centrifugation. In this study the ether extraction was replaced by precipitation the interference by zinc acetate solution and potassium ferrocyanide solution before inject into the HPLC. The validation of method was studied and found that the accuracy or percent recoveries of fresh milk spiked with sucrose were within the range of 99.4 to 101.0 percent. The precision of method represented by relative standard deviations (RSDr)  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ นิพนธ์ต้นฉบับ เริ่ม: 1 ม.ค. 2548 สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2548

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔