กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความปลอดภัยของเครื่องดื่ม OTOP ประเภทน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร ในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6    (ภาษาไทย)
The Safety of OTOP fruit and herbal drinks in the Regional Service Provider 6    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางธนิดา ไมตรีประดับศรี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย
3 นางศรัณยพร กิจไชยา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการเก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม OTOP ประเภทน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรจากสถานที่จำหน่ายในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 เพื่อตรวจคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2556) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงสิงหาคม 2558 ผลการตรวจคุณภาพเครื่องดื่ม 60 ตัวอย่าง จำแนกตามประเภทเครื่องดื่ม เป็นน้ำผลไม้ 28 ตัวอย่าง พบไม่เข้ามาตรฐาน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.3 เนื่องจากมียีสต์และเชื้อรา  โคลิฟอร์ม  กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 10.7  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖