กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chromatography – fluorescence detector   (ภาษาไทย)
The development of aflatoxin analysis in food by High performance liquid chromatography – fluorescence detector   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:220,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


อฟลาทอกซิน คือสารพิษที่ถูกสร้างจากการเมตาโบไลต์ทุติยภูมิโดยเชื้อสายพันธุ์ Aspergillus (A) flavus และ A. parasiticus ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดให้อฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เดิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซินด้วยชุดทดสอบ แต่เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบเป็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น หากพบว่าผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน จะต้องส่งตรวจยืนยันผลโดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นวิธีมาตรฐาน ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ฯ จึงพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chromatography – fluorescence detector (HPLC-FLD) โดยสกัดตัวอย่างอาหารด้วย Methanol 70% กรอง และเจือจางตัวอย่างด้วยน้ำกลั่น แล้วนำไปทำให้บริสุทธิ์ด้วย Immunoaffinity column โดยชะด้วย Methanol แล้วระเหยแห้งภายใต้ไนโตรเจน และนำไปทำอนุพันธ์ด้วย Trifluoro acetic acid ก่อนวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเครื่อง HPLC ที่ตรวจวัดด้วยฟลูออเรสเซนต์ ที่ excitation 365 นาโนเมตร และ emission 455 นาโนเมตร อฟลาทอกซินถูกแยกด้วยคอลัมม์ชนิด BDS Hypersil C18 ขนาด 250 x 4.6 มิลลิลิเมตร ขนาดอนุภาค 5 ไมครอน และชะด้วยตัวทำละลายผสมของ H2O : Acetonitrile : Methanol อัตราส่วน 55 : 10 : 35 อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า ค่า LOD ของอฟลาทอกซิน ชนิด B1  B2  G1 และ G2 เท่ากับ 0.4              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ มหกรรม DMSc R2R Forum 2018 “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม” เริ่ม: 21 ส.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 ส.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕