กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อคนสุขภาพดี   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางมิตรารุณ ศรีเมือง ผู้ร่วมวิจัย
2 นายธงชาติ ทรัพย์จอมทอง ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวณัฐชา ด้วงรัก ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวญดา บุญเจริญ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางอรวรรณ หลงละเลิง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


งานคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นอีกหนึ่งบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะช่วยสร้ างความเข้มแข็งและความปลอดภัยให้ แก่คนในประเทศ จากการด าเนินโครงการพัฒนาเครื อข่ายวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชนระหว่างปี งบประมาณ 2558–2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบ การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลผลจากการดำเนินงานก่อให้เกิดเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ อสม.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ชุดทดสอบและหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เพื่อเฝ้ าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆจำนวน 315 แห่ง (ร้ อยละ 99.68 ของ รพ.สต.ทั ้งหมด) และเกิดชุมชนต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ควนเมาจังหวัดตรัง สอน.ควนปอม จังหวัดพัทลุง สอน.นิคมพัฒนา จังหวัดสตูล รพ.สต.คลองปาง รพ.สต.พรุพ้อ และ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา ที่มีความสามารถในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้ประชาชนในชุมชนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔