กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอทและสารหนูในประชากรเขตจังหวัดตรัง กระบี่และสุราษฎร์ธานี    (ภาษาไทย)
Study on Lead Cadmium Mercury and Arsenic from Thai people in Trang  Krabi and Suratthani provinces  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจินตนา กรดเต็ม หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม ผู้ร่วมวิจัย
3 นายธรรมวุฒิ ชูมาก ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในประชากรจังหวัดตรัง กระบี่และสุราษฎร์ธานี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากโลหะหนัก โดยเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะของอาสาสมัคร 178 ราย ในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี ICP-MS-MSและหาข้อมูลแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการได้รับโลหะหนัก ได้แก่ การบริโภคอาหารทะเลการสัมผัสสารเคมี ผลพบว่าระดับโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน 46 ราย(25.8%)แยกเป็นตะกั่ว 1 ราย(2.2%) ปรอท 21 ราย(45.6%)สารหนู 24 ราย (52.2%)สำหรับแคดเมียมในเลือดไม่พบเกินค่ามาตรฐาน โดยทั้ง 46 รายมีพฤติกรรมบริโภคอาหารทะเลและสัมผัสสารเคมี จึงให้อาสาสมัครที่พบโลหะหนักงดอาหารทะเล 5 วันแล้วเจาะเลือดเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจซ้ำ ผลพบระดับปรอทในเลือดเกินค่ามาตรฐาน 8 ราย ส่วนระดับแคดเมียมในเลือดและสารหนูในปัสสาวะพบมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครที่พบปรอทต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อเฝ้าระวัง การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่ามีการพบโลหะหนักในประชากรที่สุ่มสำรวจในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สังเกตได้ว่ากลุ่มที่พบโลหะหนักเป็นกลุ่มบริโภคอาหารทะเล และสัมผัสสารเคมี ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอันมีผลมาจากโลหะหนักและการสัมผัสสารเคมีต่อไป คำสำคัญ:ระดับตะกั่วแคดเมียมปรอทในเลือดและสารหนูในปัสสาวะ  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖