กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผักและผลไม้สดนำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี   (ภาษาไทย)
The Situation of Pesticide residues in the Imported Fresh fruits and vegetables from Laem Chabang Food and Drug Checkpoint  Chonburi Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


สารตกค้างยาฆ่าแมลงในพืชผักและผลไม้สดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงด้วยวิธี GC และ HPLC ในพืชผักและผลไม้สด นำเข้าจาก 16 ประเทศ ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงกันยายน 2557 จำนวน 453 ตัวอย่าง ตรวจพบสารตกค้าง 153 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.8) ซึ่งนำเข้าจากจีน (ร้อยละ 61.1) อินเดีย (ร้อยละ 25.5) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 13.4) จำแนกเป็นส้ม (ร้อยละ 40.5) พริกแห้ง (ร้อยละ 26.5) และอื่นๆ (ร้อยละ 33.0) โดยพบสารตกค้างกลุ่ม Organochlorine  Organophosphorus  Synthetic pyrethroid และ Carbamate ร้อยละ 4.8  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 16 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 16 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖