กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สารตกค้างยาฆ่าแมลงในพริกแห้งนำเข้า   (ภาษาไทย)
Insecticide residues in imported dried chillies   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


จากการรวบรวมผลวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม ในตัวอย่างพริกแห้งนำเข้าผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (OPs) ด้วยวิธี CG-FPD กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (OCs) และกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (SPs) ด้วยวิธี CG-ECD และกลุ่มคาร์บาเมต (CAs) ด้วยวิธี HPLC-FLD ตัวอย่างพริกแห้งนำเข้า 80 ตัวอย่าง ตรวจพบยาฆ่าแมลง 62 ตัวอย่าง (ร้อยละ 77.50) พบยาฆ่าแมลง 3 กลุ่ม 17 ชนิด 194 รายการ (กลุ่ม OPs  SPs และ CAs จำนวน 11 ชนิด 155 รายการ  3 ชนิด 21 รายการ และ 3 ชนิด 18 รายการ ตามลำดับ) ในตัวอย่างเดียวกันพบยาฆ่าแมลงหนึ่ง สอง และสามกลุ่ม ร้อยละ 51.61    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖