กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 6    (ภาษาไทย)
Quality of Iodized table salts in Health Region 6   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนโดยใช้วิธีการไทเทรต ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 34 ตัวอย่าง พบปริมาณไอโอดีนมีค่าอยู่ระหว่าง 1.32 - 64.30 มิลลิกรัมต่อกิโลลิกรัม ซึ่งพบปริมาณไอโอดีนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.6) โดยแบ่งเป็นพบปริมาณน้อยกว่ามาตรฐานกำหนด จำนวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.8) และพบปริมาณมากกว่ามาตรฐานกำหนด จำนวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.8) โดยปริมาณที่ตรวจพบ คือ 1.32 – 16.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 52.90 – 64.30 มิลลิกรัมต่อกิโลลิกรัม ตามลำดับ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2554) ระบุว่าเกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลลิกรัม ผลการศึกษานี้ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่จำหน่ายในท้องตลาดให้มีคุณภาพตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖