กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชันในสภาวะปราศจากน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฟลูนาไรซีนไดไฮโดรคลอไรด์ในวัตถุดิบ   (ภาษาไทย)
A Validated Non-aqueus Potentiometric Titration Method for the Quantitative Determination of Flunarizine Dihydrochloride Raw Material   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเมทินี หลิมศิริวงษ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวนวนิตย์ ธนสีลังกูร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชันในสภาวะปราศจากน้ำเป็นเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็วถูกนำมาพัฒนา ขึ้นเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฟลูนาไรซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ในวัตถุดิบ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยใช้สารละลาย 66 0.1 นอร์มอล กรดเปอร์คลอริกเป็นไทแทรนต์ ตัวทำละลายคือกรดแอซีติก และเมอร์คิวริกอะซิเตตทำหน้าที่ เป็นสารแทนที่เฮไลด์ไอออนในระบบ ค่าปริมาตรไทแทรนต์ที่จุดยุติอ่านได้จากเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ Methorm 836 Titrado และอิเล็คโทรดชนิด Solvotrode ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีพบว่า มีความเหมาะสมให้จุดยุติของกราฟที่แหลม ช่วงน้ำหนักที่นำไปสร้างเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวยา และปริมาตรไทแทรนต์ พบว่าเป็นสัดส่วนโดยตรงตลอดช่วง 50 ถึง 150 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัวยา 120 มิลลิกรัม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 1.0000 การทดสอบความถูกต้องของวิธีแสดงด้วยค่าร้อยละการกลับคืน ที่น้ำหนักตัวอย่าง 3 ระดับ 60 120 และ 180 มิลลิกรัม อยู่ในช่วง 99.82 ถึง 100.22 ทดสอบความเที่ยง โดยวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 6 ซ้ำ และทดสอบโดยเปลี่ยนวันและเปลี่ยนนักวิเคราะห์ มีค่าร้อยละของความ เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ เท่ากับ 0.11 0.21 และ 0.22 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าวิธีมีความเที่ยง วิธีวิเคราะห์มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะการทดสอบ โดยการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของบิวเรตต์ เปลี่ยนแปลง ปริมาตรตัวทำละลาย กรดแอซีติกและสารละลาย 0.1 นอร์มอลเมอร์คิวริกอะซิเตต วิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน ในสภาวะปราศจากน้ำสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟลูนาไรซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ จึงเป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว มีความแม่น ความเที่ยง และความทน ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสมและใช้เป็นวิธีวิเคราะห์หา ค่ากำหนดสำหรับผลิตสารมาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารมาตรฐานปฐมภูมิฟลูนาไรซีน ไดไฮโดรคลอไรด

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖