กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โลหะหนักปนเปื้อนและสีห้ามใช้ในหมึกสักลาย   (ภาษาไทย)
Heavy metals contaminated and prohibited colorants in tattoo ink   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกมลลักษณ์ อินทรัศมี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสิริมา สายรวมญาติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


หมึกสักลายยังไม่ถูกกำหนดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง จึงยังไม่มีการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายทำให้ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสารซึ่งเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย เช่น โลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบในเม็ดสีและสีที่มีความเป็นพิษ ในปีงบประมาณ 2557 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักและสีห้ามใช้ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางปี พ.ศ. 2535 เพื่อแจ้งเตือนภัยและเป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหมึกสักลายจากร้านค้า จำนวน 52 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณสารหนูและแคคเมียมเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 4 และ 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ 5.8 ตามลำดับ ตรวจพบตะกั่วในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานร้อยละ 3.8 และตรวจไม่พบปรอทและสีห้ามใช้ (เลขดัชนีสี 15585  45170  12075      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔