กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรต   (ภาษาไทย)
The Quality of RivastigmineTartrate Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
2 นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางชนิสรา อินทร์เตรียะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตเป็นยารักษาภาวะความจำเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์และจากโรคพาร์กินสัน มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาร่วมกับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคัดเลือกยาชนิดนี้เพื่อตรวจคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยาโดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จำนวน 15 ตัวอย่าง จากผู้ผลิตยาในประเทศไทย จำนวน 1 ตัวอย่าง และจากผู้นำเข้ายาจากต่างประเทศ จำนวน 2 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่าง จาก 6 ทะเบียนตำรับยา มีความแรง 1.5  3  4.5 และ 6 มิลลิกรัม/แคปซูล ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) ที่ได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญต่อหน่วย การละลายตัวยาและสารสลายตัว พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพ       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖