กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของคู่สทรสในจังหวัดตรัง  พัทลุง  กระบี่ และนครศรีธรรมราช (ภาษาไทย)
prenatal couple riskes of severe Thalassemia in Trang  Patthalung  Khabi and Nakornsrithammarat Provinces (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:8 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสุภาภรณ์ นิยมแก้ว ผู้ร่วมวิจัย
2 นางยินดี น้ำเพชร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวจีรวรรณ เตยแก้ว ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโพสเตอร์ เริ่ม: 1 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 31 ม.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔