กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินการปนเปื้อนของสารเอ็นโดทอกซินในผลิตภัณฑ์ยาฉีดตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา   (ภาษาไทย)
Evaluation of bacterial endotoxin contamination in parenteral injections under the Drug Quality Assurance Program   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางปวีณา เจริญสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวรัษฎาภรณ์ คงเมือง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ืN/A        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ สารตำรายาปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 เริ่ม: 1 พ.ค. 2559 สิ้นสุด: 30 ส.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕