กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น   (ภาษาไทย)
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอรอนงค์ วงษ์เอียด ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกิตติมา โสนะมิตร์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทางห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง เพื่อนำเสนอคุณภาพและความปลอดภัยลูกชิ้นในภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2559 จำนวน 897 ตัวอย่าง พบตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐาน 589 ตัวอย่าง (ร้อยละ 65.7) โดยไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 281(พ.ศ. 2547) สาเหตุใช้วัตถุกันเสียที่ห้ามใช้ชนิดกรดเบนโซอิก ร้อยละ 62.3 กรดซอร์บิกร้อยละ 2.0 บอแรกซ์ ร้อยละ 0.6 และสีสังเคราะห์ ร้อยละ 0.8 และไม่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ร้อยละ4.1 เนื่องจากจำนวนจุลินทรีย์รวมร้อยละ 1.1 จุลินทรีย์ที่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิต (E. coli) ร้อยละ 1.4 และพบการปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษร้อยละ3.0 สาเหตุจาก B. cereus  S. aureus และ Salmonella spp. ร้อยละ 1.4  1.1 และ 0.4 ตามลำดับ แต่ไม่พบการปนเปื้อน L. monocytogenes

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖