กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการให้บริการ และติดตามผลเพื่อประเมินการใช้ชุดทดสอบ เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยเทคนิค Immunochromatography ในโรงพยาบาลและศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ   (ภาษาไทย)
The providing and evaluation of immunochromatography kits for diagnosis of melioidosis infection to hospitals and regional medical sciences centers    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:1,568,110.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนภัสวรรณ บุญสาธร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกวีวรรณ มงคลศิริ ผู้ร่วมวิจัย
3 นายศราวุฒิ โคกสุนันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสด้วยวิธี Indirect Hemagglutination Assay (IHA) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก แต่พบว่ามีหลายขั้นตอน ใช้ระยะเวลารอคอยผลนาน ส่วนวิธี Immunochromatography (IC) เป็นวิธีที่รวดเร็ว สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 15 นาที ใช้ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ และมีราคาถูก จึงได้พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM โดยวิธี IC และนำไปประเมินประสิทธิภาพในภาคสนามในห้องปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เมื่อนำผลที่ได้จากโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร และพิษณุโลก มาเปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ วิธี IHA และวิธี Indirect Immunofluorescent Assay ชนิดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM (IFA/IgM) พบว่าชุดทดสอบมีความไวร้อยละ 77.8  71.4 และ 93.8 ตามลำดับ ความจำเพาะร้อยละ 93.7  96.9 และ 95.2 ตามลำดับ ความถูกต้องร้อยละ 91.9    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ -โปสเตอร์เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี (IC) เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM สำหรับวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสชนิดรวดเร็ว เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖