กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ด้วยเทคนิค Immunochromatography   (ภาษาไทย)
Research and development of rapid diagnostic test kit for detection of IgM antibody against enterovirus 71 infection    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:753,530.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนภัสวรรณ บุญสาธร หัวหน้าโครงการ
2 นายศราวุฒิ โคกสุนันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิด เช่น ไวรัสคอกซากี เอ 16 ไวรัสคอกซากี บี ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง แต่หากติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71  EV71) ผู้ป่วยมักมีอาการรุนแรง พบการระบาดของโรคนี้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียจะพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปากเป็นจำนวนมากรวมถึงประเทศไทยด้วย ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเด็กเล็ก และยังพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มักมีอาการแทรกซ้อน เช่น น้ำท่วมปอดเฉียบพลัน หรือภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรค การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจโรคมือเท้าปากเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรครวดเร็วถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ โดยทางคณะผู้วิจัยได้ผลิต เอนเทอโรไวรัส 7 แคปซิดโปรตีนชนิด VP1 ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและจากเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตชุดทอสอบแบบรวดเร็ว (Immunochlomatography) พบว่ารีคอมบิแนนท์โปรตีนชนิด VP1 ที่ผลิตได้ด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม มีขนาดของโปรตีนประมาณ 20 กิโลดาลตัน โดยสามารถผลิตได้ปริมาณ 2.1 มิลลิกรัม ขณะที่โปรตีนที่เตรียมได้จากเซลล์เพาะเลี้ยงมีขนาดของโปรตีนประมาณ 34 กิโลดาลตัน โดยสามารถผลิตได้ปริมาณ 5.2 มิลลิกรัม ซึ่งจากการทดสอบความจำเพาะของโปรตีนที่เตรียมได้ทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วยเทคนิค Western blot กับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ VP1 ตัวอย่างซีรั่มที่ให้ผลบวกจากผู้ป่วยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และตัวอย่างซีรั่มที่ให้ผลลบต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบว่าโปรตีนทั้งสองชนิดที่ผลิตได้มีความจำเพาะกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ VP1 และตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่ให้ผลบวก ส่วนในตัวอย่างซีรัมที่ให้ผลลบต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบว่าไม่เกิดปฏิกิริยา ซึ่งจากงานวิจัยนี้จะนำโปรตีนที่เตรียมได้นี้ไปใช้ในการพัฒนาเป็นชุดทดสอบที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ปี 2560 เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖