กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพกะปิ   (ภาษาไทย)
Quality of shrimp paste   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอารุณี ศรพรหม หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ หัวหน้าโครงการ
4 นางสาวกิตติมา ไมตรีประดับศรี หัวหน้าโครงการ
5 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ หัวหน้าโครงการ
6 นางอาสีนะ ยามาเจริญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


-    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโดยโปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขาการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 24 มี.ค. 2560


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖