กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิเคราะห์องค์ประกอบในเม็ดยาบ้า ปีงบประมาณ 2550-2556   (ภาษาไทย)
Analysis of the Composition of Amphetamine Tablets  Fiscal Years 2007-2013  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววิรดา ธีรรัตนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นายอดิศักดิ์ หมันหลิน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


N/A          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.2559 เริ่ม: 1 ต.ค. 2557 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖