กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเพิ่มศักยภาพกาาตรวจวินิจฉัยโรคไอกรน โดยเทคนิค Real-time PCR ในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย   (ภาษาไทย)
The enhancing potential of diagnosis for pertussis by multiplex real-time PCR in southern border area of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน ผู้ร่วมวิจัย
3 นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ไอกรนเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Bordetella pertussis การติดเชื้อในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ ในขณะที่ทารกและเด็กเล็กอาการจะรุนแรงมากและมีอัตราการตายสูง การเพาะเชื้อเป็นวิธีมาตรฐาน แต่มีความไวต่ำ และมีวิธีการยุ่งยากต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่จำเพาะและใช้เวลา 3-7 วัน ในการรองรับสถานการณ์ของโรคซึ่งยังเป็นปัญหาในพื้นที่ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคไอกรน ด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR โดยตรวจหาเชื้อ B. pertussis  B. parapertussis และ B. holmessii ในปฏิกิริยาเดียว โดยตรวจตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรือ Nasopharyngeal aspirate ของผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 จำนวน 157 ราย ผลการศึกษา ผู้ป่วย 42 ราย ให้ผลบวก 21 ราย (ร้อยละ 50.0) และผู้สัมผัส 115 ราย ให้ผลบวก 28 ราย (ร้อยละ 24.4) ผู้ป่วยที่พบเชื้อส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนและผู้สัมผัสที่อายุมากกว่า 25 ปี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าวิธี real-time PCR มีความไวสูงกว่าและรายงานผลได้ภายใน 1 วันเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยวิธีเพาะเชื้อ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้รับยารักษาอย่างสมเหตุสมผลป้องกันเชื้อดื้อยา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวในส่วนภูมิภาคทางใต้ที่เปิดให้บริการ คำสำคัญ: ไอกรน  ชายแดนใต้ Abstract Pertussis is an upper respiratory tract infection caused by Bordetella pertussis. Most adults are asymptomatic

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาสาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖