กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคปลาและกุ้งบริเวณทะเลสาบสงขลา   (ภาษาไทย)
Health Risk Assessment of Heavy Metals via Consumption of Fishes and Shrimps from Songkhla Lake   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้รับสัมผัส และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคปลาและกุ้งที่ปนเปื้อนตะกั่ว แคดเมียม และปรอทบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยเก็บตัวอย่างปลาและกุ้งจำนวน 16 ชนิด 165 ตัวอย่าง และสัมภาษณ์ปริมาณการบริโภคของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบทะเลสาบสงขลา จำนวน 400 ครัวเรือน (1 627คน)ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ในปีพ.ศ. 2558 และ 2559 ผลการศึกษาพบว่า 98.2% ของปลาและกุ้งปนเปื้อนตะกั่ว

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕