กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยาโดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของ ไวรัสชิคุนกุนยา ด้วยเทคนิค Immunochromatography   (ภาษาไทย)
Research and Development Project on Immunochromatography kits for diagnosis of Chikungunya virus infection based on Specific detection of Chikungunya virus E1 and E2 antibodies    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:1,889,430.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนภัสวรรณ บุญสาธร หัวหน้าโครงการ
2 นายศราวุฒิ โคกสุนันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya  CHIK) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเขตร้อนชื้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา โดยมียุงลาย (Aedes mosquitoes) เป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เด็งกี่ แต่แตกต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด ทำให้ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก การตรวจวินิจฉัยแบบดั้งเดิมมีหลายวิธี เช่น Hemagglutination inhibition  Complement binding immunofluorescence และ ELISA แต่ในปัจจุบันนิยมใช้วิธี RT-PCR และ การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM หรือ IgG การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรครวดเร็วถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ ทางคณะผู้วิจัยได้ผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนผิวนอก (Envelope glycoprotein) ชนิด E1 และ E2 ของเชื้อไวรัสชุคุกุนยาโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม จากนั้นพัฒนาเป็นชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว (rapid test) เทคนิค Immunchromatography (IC) และนำไปทดสอบกับตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยพบว่า ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผลบวก กับตัวอย่างที่มีผลบวกต่อแอนติบอดีชนิด IgM ของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ที่ตรวจด้วยวิธี ELISA และให้ผลเป็นลบ กับตัวอย่างผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคและเมื่อทดสอบดูปฏิกิริยาข้าม (Cross-reaction) กับตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ โรคเลปโตสไปโรซิส และไข้สมองอักเสบ JE พบว่าไม่เกิดปฏิกิริยาข้าม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบ       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ งานประชุมวิชาการกมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 ปี 2556 เริ่ม: 16 มิ.ย. 2556 สิ้นสุด: 18 มิ.ย. 2556

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕