กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Structural-based designed modular capsomere comprising HA1 for low-cost poultry influenza vaccination (ภาษาไทย)
Structural-based designed modular capsomere comprising HA1 for low-cost poultry influenza vaccination   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจารุริน วณีสอน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses cause a severe and lethal infection in domestic birds. The increasing number of HPAI outbreaks has demonstrated the lack of capabilities to control the rapid spread of avian influenza. Poultry vaccination has been shown to not only reduce the virus spread in animals but also reduce the virus transmission to humans  preventing potential pandemic development. However  existing vaccine technologies cannot respond to a new virus outbreak rapidly and at a cost and scale that is commercially viable for poultry vaccination. Here      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕