กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางที่ผิดในภาคตะวันออกระหว่างปี 2557-2559   (ภาษาไทย)
The Prevalence of Misused Ketamine in the Eastern of Thailand during 2014-2016   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวธนพร เบญจพะ หัวหน้าโครงการ
2 นางนพรัตน์ รัตนวราภรณ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางศรัณยพร กิจไชยา ที่ปรึกษา
4 นางสาวชวนพิศ ตฤนานนท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


คีตามีน (Ketamine) จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มีข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์เพื่อเป็นยาสลบ แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างคีตามีนที่ส่งตรวจวิเคราะห์จากสถานีตำรวจในภาคตะวันออกของปีงบประมาณ 2557 – 2559 จำนวน 70 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ผงละเอียดสีขาวจำนวน 48 ตัวอย่าง (68.6%) และของเหลวใสบรรจุในขวดยาฉีดแก้วปริมาตร 8 - 10 ml จำนวน 22 ตัวอย่าง (31.4%) ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ด้วยวิธี Gas Chromatography (GC) ผลการตรวจวิเคราะห์ ตรวจพบ คีตามีน 68 ตัวอย่าง (97.1%) และมีความบริสุทธิ์ของคีตามีนอยู่ในช่วง 68.1 – 99.9%. ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมถึงการใช้ในการตัดสินทางอรรถคดี     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 30 ม.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ม.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕