กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดนาโปรเซน และยาเม็ดนาโปรเซนโซเดียม   (ภาษาไทย)
Quality of Naproxen Tablets and Naproxen sodium Tablets   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางปฏิมา มณีสถิตย์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


นาโปรเซนและนาโปรเซนโซเดียมเป็นยาลดการปวดและอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ นาโปรเซนเป็นยาที่มีความคงตัวดีแต่ละลายน้ำได้น้อย ดังนั้นยาเม็ดนาโปรเซนมีโอกาสมีปัญหาเรื่องการละลายของตัวยา นาโปรเซนในรูปของนาโปรเซนโซเดียมสามารถละลายน้ำได้ดีแต่มีความไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน และไม่คงตัวในสภาวะกรด นอกจากนี้ เกลือโซเดียมสามารถดูดความชื้นจนทําให้คุณสมบัติของยาเปลี่ยนไป ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความคงสภาพของยาเม็ดนาโปรเซนโซเดียม ดังนั้น สํานักยาและวัตถุเสพติดและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงร่วมกันทําการสํารวจคุณภาพยาเม็ดนาโปรเซน (ขนาด 250 มิลลิกรัม) และยาเม็ดนาโปรเซนโซเดียม (ขนาด 275 มิลลิกรัม) ที่มีจําหน่ายในประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากผู้ผลิตและโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 28 ตัวอย่าง ประกอบด้วยยาเม็ดนาโปรเซน จํานวน 19 ตัวอย่าง (ผู้ผลิต 10 ราย รวม 11 ทะเบียนตํารับ) และยาเม็ดนาโปรเซนโซเดียม จํานวน 9 ตัวอย่าง (ผู้ผลิต 7 ราย รวม 7 ทะเบียนตํารับ) เพื่อตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ ปริมาณตัวยาสําคัญ ความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ยต่อหน่วย และการละลายของตัวยา โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามตํารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 36) ซึ่งวิธี วิเคราะห์ปริมาณตัวยาสําคัญ และวิธีวิเคราะห์การละลายของตัวยาได้ทําการทวนสอบแล้ว      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖