กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่สำคัญในตัวอย่างอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
The detection of food poisoning pathogens in food  in the area Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


อาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การที่จะมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เกี่ยวข้องกับคุณค่าและสารอาหารที่ร่างกายได้รับ หากได้รับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เจ็บป่วยหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในเขตพื้นพี่ที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ด้านความหลากหลายของชนิดอาหาร ปัจจุบันการเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากทราบถึงความเสี่ยงของชนิดอาหารก่อนการเลือกรับประทานสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายได้ การรวบรวมข้อมูลการพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่สำคัญในอาหาร ตั้งแต่ปี 2555-2557 รวมทั้งสิ้น 518 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อ จำนวน 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.2 จำแนกเป็น Staphylococcus aureus ร้อยละ 62.5 Salmonella spp. ร้อยละ 34.4 และ Clostridium perfringens ร้อยละ 3.1 โดยพบเชื้อมากที่สุดในอาหารดิบ ร้อยละ 43.8 อาหารพร้อมบริโภค ร้อยละ 25.0 อาหารทะเล และอาหารปรุงสุกทั่วไป ร้อยละ 15.6 ตามลำดับ และตรวจไม่พบเชื้อในอาหารสำเร็จรูปทุกตัวอย่าง ดังนั้นชนิดของอาหารที่ควรระวังในการบริโภคมากที่สุดคืออาหารดิบ อาหารพร้อมบริโภค อาหารทะเล และอาหารปรุงสุกทั่วไป ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการบริโภคอาหารที่ไม่มีเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อนในอาหารมีความปลอดภัยที่สุด          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 พ.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖