กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นและความเสี่ยงต่อสุขภาพ   (ภาษาไทย)
Magnetic Flux Density from Decorative Magnets on Refrigerators and Health Risk   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย
2 นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


จากข่าวเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ว่า “แม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นสามารถดูดสารกัมมันตรังสีทำให้อาหารที่แช่ในตู้เย็นเป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อนำมารับประทาน” ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนว่าความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็น มีค่ามากน้อยเพียงใดและสามารถดูดสารกัมมันตรังสีได้หรือไม่ จึงได้ทำการวัดความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นแบบต่างๆ และวัดปริมาณรังสีภายในและภายนอกตู้เย็น พบว่าความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นแบบต่างๆ ที่วัดได้ภายในตู้เย็นลดลงประมาณ 600 เท่า เมื่อวัดที่ผนังประตูด้านในตรงตำแหน่งที่มีแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นได้ค่าเฉลี่ย 0.109 มิลลิเทสลา ซึ่งมีค่าประมาณสองเท่าของค่าพื้นหลังซึ่งวัดได้ค่าเฉลี่ย 0.052 มิลลิเทสลา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของตู้เย็นที่บริเวณรอบประตูด้านในมีแม่เหล็กประกอบอยู่ ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยได้ 42.97 มิลลิเทสลา พบว่าตัวแม่เหล็กของประตูตู้เย็นมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กสูงกว่าของแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นเกือบ 400 เท่า และผลการวัดปริมาณรังสีด้านในตู้เย็นและรอบตู้เย็น ได้ค่าในช่วง 0.05-0.13ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าพื้นหลังของค่าปริมาณรังสีบนพื้นโลก จากการศึกษาแสดงว่าแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นไม่สามารถดูดสารกัมมันตรังสีได้ และสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นไม่มีผลกับอาหารที่แช่ภายในตู้เย็น จึงอาจกล่าวได้ว่าสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 เริ่ม: 1 ม.ค. 2561 สิ้นสุด: 1 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕