กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักใน 4 จังหวัดภาคใต้   (ภาษาไทย)
Study of Drug Adulteration in Weight Loss Dietary Supplement in 4 Provinces in the South of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสายใจ ปริยะวาที ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักใน 4 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก จำนวน 70 ตัวอย่างที่จำหน่ายตามตลาดและร้านค้าปลีก โดยใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) พบการปนปลอมของยาแผนปัจจุบัน จำนวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.0 โดยตรวจพบไซบูทรามีน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.6 และฟีนอล์ฟธาลีน จำนวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.4 โดยผลิตภัณฑ์ที่พบการปนปลอมทั้งหมดอยู่ในรูปแบบแคปซูล จังหวัดที่พบการปนเปื้อนยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา( ร้อยละ 37.1) รองลงมาคือจังหวัด ยะลา (ร้อยละ 26.7) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าผู้บริโภคใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักมาใช้ในการลดน้ำหนักมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากยาที่มีการปนปลอมค่อนข้างสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักที่มีการปนปลอมเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไป คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ควบคุมน้ำหนัก/ ไซบูทรามีน/ ฟีนอล์ฟธาลีน Abstract Regional Medical Sciences Center 12  Songkhla has studied for drug adulteration in weight loss dietary supplement products which were distributed in 4 lower southern provinces (Songkhla  Pattani

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖