กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Interferon Gamma Release Assay (IGRAs) ในการตรวจการติดเชื้อ Mycobactrium tuberculosis   (ภาษาไทย)
Research and Development for Improvement of Interferon Gamma Release Assay (IGRAs) for Detection of Mycobacterium tuberculosis infection   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:3,163,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร หัวหน้าโครงการ
2 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวพันธ์ธิดา ตรียวง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวพรทิพย์ ไชยยะ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก ผู้ร่วมวิจัย
7 นางสาวกชรัตน์ จงปิติทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
8 นางสาวนลินี แสงทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนาและมีการใช้ Interferon gamma releasing assay(IGRAs) ทั้งชนิด Quantiferon และ ELISPOT แล้วอย่างแพร่หลายในการตรวจการติดเชื้อวัณโรค แต่ชุดตรวจดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น 1) ไม่สามารถแยกการติดเชื้อในระยะ active กับระยะแฝง 2) ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าผู้ติดเชื้อจากผลบวกในการตรวจจะมีโอกาสเป็นวัณโรคต่อไป 3) เทคนิคของการทดสอบต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความไวและความจำเพาะต่อไป ทั้งในด้าน testing methods และ additive antigens การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการติดเชื้อ TB ด้วยเทคนิค IGRAs โดย 1) คัดเลือกTB antigens นอกเหนือจาก ESAT6  CFP10 และ TB7.7 เพื่อเพิ่มความจำเพาะ 2) คัดเลือก cytokine หรือ chemokine นอกเหนือจาก IFN แกมมา เพื่อเพิ่มความไวของการตรวจ 3) พัฒนาการตรวจที่สามารถแยก latent TB และ active TB โดยสามารถพัฒนา TB antigen ชนิด recombinant protein ได้แก่ ESAT6  CFP10    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง การกำจัด Endotoxin จาก TB antigens ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีน เพื่อนำไปใช้กระตุ้น T cells ในการตรวจการติดเชื้อวัณโรค เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561
2 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับใช้ในการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในผู้ติดเชื้อวัณโรค เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖