กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาสารพิษ Botulinum toxin ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี     (ภาษาไทย)
Development of Botulinum toxin detection kit by immunochromatography      (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:2,914,992.92 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร หัวหน้าโครงการ
2 นางนงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวอณิชา เลื่องชัยเชวง ผู้ร่วมวิจัย
4 นายอภิชัย ประชาสุภาพ ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวชุติมา จิตตประสาทศีล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรค botulism หลายครั้งด้วยกัน เช่นในปี 2541 ที่น่าน และปี 2553 ที่ลำปาง โดยโรคดังกล่าวเกิดจากการได้รับสารพิษจากเชื้อ Clostridium botulinum ในปัจจุบันการตรวจหาสารพิษในตัวอย่างต่างๆ ยังต้องอาศัยวิธี Mouse bioassay ซึ่งต้องมีการใช้สัตว์ทดลองและใช้ระยะเวลายาวนานในการตรวจ คณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาสารพิษ Botulinum toxin ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี (Immunochromatography) เพื่อใช้เสริมหรือทดแทนการตรวจด้วยวิธีเดิม โดยได้ทำการเตรียมและผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาชุดทดสอบ จากผลการศึกษาสามารถสร้างและผลิตสารพิษโบทูนินัม (Botulinum neurotoxin) ในรูปแบบของรีคอมบิแนนท์โปรตีนได้ 4 ชนิดคือโปรตีนส่วน Heavy chain ด้าน N-terminus ซึ่งเป็นบริเวณ Translocation domain (HCT) และ โปรตีนส่วน Heavy chain ด้าน C-terminus ซึ่งเป็นบริเวณ Receptor binding domain (HCR) ของเชื้อ Clostridium botulinum สายพันธุ์ A และ B และ Monoclonal antibody (MAb) ในรูปแบบของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีได้จำนวน 7 โคลน ที่มีความจำเพาะต่อ BoNT/A จำนวน 3 โคลน  BoNT/B จำนวน 3 โคลน และ Pan specific BoNT จำนวน 1 โคลน ตามลำดับ เมื่อนำแอนติบอดีที่ได้มาพัฒนาเป็นชุดทดสอบในระบบ IC พบว่า MAb BoNT/B โคลน MCS6-27 และ BoNT/A โคลน CR2 สามารถนำมาใช้เป็น Test line ที่ความเข้มข้น 2 mg/ml และ MAb BoNT/PAN โคลน 4E17.1 สามารถนำมาใช้เป็น Conjugate ที่ความเข้มข้น 30 OD โดยสามารถตรวจหาสารพิษ BoNT complex A และ B ที่ spike ในตัวอย่างน้ำหน่อไม้ ได้ในระดับต่ำสุดที่ 1 และ 10 นาโนกรัม ในตัวอย่างอาหาร 40 ไมโครลิตรตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพเหมาะที่จะนำไปใช้ประเมินตรวจหาการปนเปื้อน Botulinum neurotoxin ในภาคสนามและในตัวอย่างอาหารชนิดอื่น ๆ ต่อไป            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ หัวข้อการนำเสนอเรื่องการสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อสารพิษโบทูลินัมจากเชื้อ Clostridium botulinum ชนิดบี เริ่ม: 22 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 22 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕