กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็งสำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์   (ภาษาไทย)
Development of assay systems in cancer cells for screening anti-migration substances    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร หัวหน้าโครงการ
2 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


CXCL12 (CXC chemokine ligand 12) เป็นเคโมไคน์ที่พบในหลายอวัยวะ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนที่ และการเพิ่มจำนวนของเซลล์ โปรตีนนี้ทำงานโดยจับกับ CXCR4 (CXC motif chemokine receptor) ซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งระยะลุกลามในด้านการสร้างเส้นเลือดใหม่และการแพร่กระจายของมะเร็ง รวมถึงควบคุมการเจริญและแพร่กระจายของมะเร็งไปสู่อวัยวะอื่นที่มีระดับ CXCL12 สูง การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการทดสอบในเซลล์สำหรับศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ง คณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีทดสอบที่ปรับจากวิธี Scratch assay และใช้รีคอมบิเนนท์โปรตีน CXCL12 เหนี่ยวนำการเคลื่อนที่ของเซลล์ทดสอบ (เซลล์มะเร็งท่อน้ำดี  HuCCA-1) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสภาวะที่ใช้ทดสอบการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยวิธี Transmembrane migration assay สำหรับเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) ซึ่งมีการแสดงออกของ CXCR4 สูง พบว่าเมื่อใช้รีคอมบิเนนท์โปรตีน CXCL12 ที่ความเข้มข้น 100 ng/mL สามารถเหนี่ยวนำการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) และเมื่อใช้ AMD3100 (สารยับยั้ง CXCR4 อย่างจำเพาะ) ตรวจสอบการทดสอบทั้งสองวิธี พบว่า AMD3100 สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้ แสดงว่าระบบทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคัดกรองสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดสมุนไพรได้           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็งสำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาการพัฒนาด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 24 มี.ค. 2560


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕