กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความเหมาะสมของหัววัดรังสีในการวัดปริมาณรังสีในลํารังสีขนาดเล็ก   (ภาษาไทย)
Suitable of detector for small radiation field dosimetry   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ผลการดําเนินการ พบว่า หัววัดรังสีชนิด Ionization chamber ขนาด 0.6 cc เหมาะสมสําหรับวัดปริมาณรังสีในลํา รังสีที"มีขนาดตั /งแต่ 4x4 cm2 หัววัดรังสีชนิด Ionization chamber ขนาด 0.13 cc เหมาะสมสําหรับวัดปริมาณรังสีในลํารังสีที"มีขนาดตั /งแต่ 3x3 cm2หัววัดรังสีชนิด Diamond detector เหมาะสมสําหรับวัดปริมาณรังสีในลํารังสีที"มีขนาดตั /งแต่ 2x2 cm2และ หัววัดรังสีชนิด Semiconductor detector เหมาะสมสําหรับวัดปริมาณรังสีในลํารังสีที"มีขนาดตั /งแต่ 2x2 cm2 วิจารณ์และสรุป หัววัดรังสีที"มีปริมาตรขนาด 0.6 cc จะมีผลของ volume averaging effect มากกว่าหัววัดรังสีขนาด 0.13 cc ทําให้ค่าที"วัดได้มีปริมาณลดลงส่งผลให้การคํานวณปริมาณรังสีมีความผิดพลาดเมื"อลํารังสีมีขนาดเล็ก สําหรับหัววัดรังสีชนิด Diamond detector และ Semiconductor detector จะมี sensitive volume ขนาดเล็กจึงทําให้มีความเหมาะสมสําหรับการวัดปริมาณรังสีในลํารังสีที"มีขนาดเล็ก   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 18 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 18 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖