กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบผลการวัด ระหว่างการสอบเทียบในลำรังสีขนาด 10x10 cm2 และ 4x4 cm2 สำหรับ EDGE และ diode SRS   (ภาษาไทย)
The comparison of absorbed doses between calibration in field size of 10x10 cm2 and 4x4 cm2 for EDGE and diode SRS detector   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การวัดปริมาณรังสีในลำรังสีขนาดเล็กนิยมใช้หัววัดรังสีที่มีปริมาตรขนาดเล็ก เช่น หัววัดรังสี microDiamond  EDGE และ diode SRS เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหัววัดรังสีเหล่านี ้ต้องถูกสอบเทียบด้วยหัววัดรังสีชนิด ionization ดังนั ้น ในการสอบเทียบจึงต้องค านึงถึงขนาดล ารังสีที่ใช้เพื่อให้สามารถน าหัววัดรังสีเหล่านี ้ไปใช้วัดปริมาณรังสีได้อย่างถูกต้อง ในการศึกษานีเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณรังสีในลำรังสีขนาดเล็กที่วัดด้วยหัววัดรังสี microDiamond  EDGE และ diode SRS ระหว่างการสอบเทียบในลำรังสีที่มีขนาด 10x10 cm 2 และ 4x4 cm 2 ในโฟตอนพลังงาน 6 MV ในน้ำที่ความลึก 10 เซนติเมตร การทดลองนี ้ใช้หัววัดรังสี microDiamond เป็ นหัววัดรังสีอ้างอิงแล้วท าการค านวณหาเปอร์เซนต์ความแตกต่างของปริมาณรังสีที่ได้จากหัววัดรังสี EDGE และ diode SRS พบว่า หัววัดรังสี EDGE สามารถสอบเทียบได้ในล ารังสีขนาด 10x10 cm 2 และ 4x4 cm 2 แต่หัววัดรังสี diode SRS นั ้นควรถูกสอบเทียบในล ารังสีขนาด 4x4 cm 2 จึงจะให้ผลการวัดปริมาณรังสีที่ถูกต้อง เนื่องจากหัววัดรังสี diode SRS แสดงผลของ over response ในล ารังสีขนาด 10x10 cm 2 ท าให้ค่าการสอบเทียบที่ได้นันไม่ถูกต้องและมีผลท าให้การวัดปริมาณรังสีในล ารังสีที่มีขนาดเล็กกว่า 3x3 cm2 มีความผิดพลาดด้วย คำสำคัญ: ลำรังสีขนาดเล็ก  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 18 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 18 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖