กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นกระดุมไพลิน   (ภาษาไทย)
Anti-migration activity of Centratherum punctatum Cass.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร หัวหน้าโครงการ
2 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวฉัตรภรณ์ ใจมา ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่การพัฒนายาใหม่มีความจำเป็นสำหรับการรักษามะเร็งหลายชนิด จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากพืชมากกว่า 200 ชนิด พบว่าสารสกัดของต้นกระดุมไพลินแสดงฤทธิ์ดีในเซลล์มะเร็งหลายชนิด การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาสารยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งจากต้นกระดุมไพลิน คณะผู้วิจัยได้แยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ตามหลักการ bioassay-guided separation และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ของสารที่แยกได้ด้วยวิธี scratch assay ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (HuCCA-1) เซลล์มะเร็งตับ (PLC/PRF/5 และ HepG2) เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) จากนั้นจึงทดสอบยืนยันฤทธิ์อีกครั้งด้วยวิธี transmembrane assay ในเซลล์ HeLa การแยกบริสุทธิ์สารด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี พบว่าสารออกฤทธิ์คือ isocentratherin (1)  3-O-methylquercetin (2) และ quercetin (3) โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ในช่วงความเข้มข้น 10-100  3-100 และ 3-100 µg/mL ตามลำดับ ต้นกระดุมไพลินจึงเป็นพืชที่อาจนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อไป        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นกระดุมไพลิน เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขานวัตกรรมด้านโรค งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 30 มี.ค. 2561


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖