กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ Phenobarbital และ Phenytoin ในซีรั่มโดยวิธี High Performance Liquid Chromatography   (ภาษาไทย)
Method Validated for the Determination of Phenytoin and Phenobarbital in Serum Using High Performance Liquid Chromatography   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่: 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวดวงใจ จิปิภพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


จากการศึกษาพัฒนาวิธีวิเคราะห์ phenobarbital และ phenytoin ในซีรั่มโดยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography โดยใช้ ODS C18 คอลัมน์ (ขนาด 4 x 250 มิลลิเมตร อนุภาคขนาด 5 ไมครอน) ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดชนิด Photodiode Array Detector (DAD) ที่ความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร สารละลายตัวพาประกอบด้วย potassium phosphate buffer 110 ส่วน acetonitrile 50 ส่วน และเมธานอล 30 ส่วน อัตราการไหล 0.7 มิลลิลิตรต่อนาที ผลการศึกษาพบว่า ช่วงการวิเคราะห์ของ phenobarbital และ phenytoin มีความเป็นเส้นตรงและพิสัย (Linearity and range) ที่ความเข้มข้น 2-40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.99977 และ 0.99968 ตามลำดับ ผลการทดสอบความแม่นของวิธีวิเคราะห์ พบว่าเปอร์เซ็นต์การกลับคืนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(%recovery + SD) phenobarbital และ phenytoin ในซีรั่มที่ระดับความเข้มข้น 10  20 และ 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 99.44 + 4.40 ถึง 102.34 + 5.09 และ 99.28 + 4.40 ถึง 102.34 + 5.09 การทดสอบความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ใน 1 วัน และแต่ละวันที่ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ำกว่าร้อยละ 5 การทดสอบความคงทนของวิธีวิเคราะห์ phenobarbital และ phenytoin มีค่าความแตกต่างสัมพัทธ์ร้อยละ 8.5 และ 0.04 ตามลำดับ ขีดจำกัดของการตรวจพบ (LOD) และขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) ของ phenobarbital และ phenytoin ในซีรั่มมีค่า 0.496  0.078 และ 1.65      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิชาการ เริ่ม: 1 ต.ค. 2547 สิ้นสุด: 28 ก.ย. 2548

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕