กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
นวัตกรรมคู่มือกายภาพเห็ดพิษ   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ หัวหน้าโครงการ
2 นางพิมอำไพ คงแดง ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวดวงใจ จิปิภพ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายจตุพร ชัยชนะ ผู้ร่วมวิจัย
5 นายสังคม วิทยนันทน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


รายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษ (Poisonous mushroom) ในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นและพบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2553-2557 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตรวม 16 ราย อุบลราชธานี 6 ราย เชียงราย 4 ราย ตาก 3 ราย ร้อยเอ็ดและอุดรธานี 2 ราย ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษทั้งหมด 1 371 ราย เสียชีวิต 10 ราย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) พบผู้ป่วยรวมกันถึง 985 ราย (ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยทั้งหมด) และผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกิดเหตุในช่วงดังกล่าวเช่นกัน จากรายงานข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตไม่คงที่ แต่ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น และเกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่พบมีผู้เสียชีวิตซ้ำทุกปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเข้าใจผิดในการเก็บเห็ดพิษมารับประทานจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่และห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมคู่มือกายภาพเห็ดพิษ เพื่อจำแนกความแตกต่างของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะกลุ่มเห็ดสกุล Amanita (กลุ่มเห็ดระโงก) ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงผ่านห้องเรียนธรรมชาติพื้นที่ป่าตำบลร้องธาร อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการออกแบบวิธีและเก็บตัวอย่างเห็ดราในธรรมชาติให้ได้สัณฐานวิทยาที่สมบูรณ์ อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างห้องปฏิบัติการและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 40 คน ในการจำแนกเห็ดระโงกขาวกินได้กับเห็ดระงากขาวพิษ และทอดบทเรียนจัดทำร่างคู่มือกายภาพเห็ดพิษ    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 2 ม.ค. 2560 สิ้นสุด: 29 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖